Kriteria pro přijetí do ŠD


Kritéria přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončování zájmového vzdělávání ŠD poskytuje zájmové vzdělávání žáků.

Vykonává činnost ve dnech školního vyučování, o školních prázdninách zajišťuje činnost dle zájmu rodičů, může vykonávat činnost i ve dnech pracovního volna na základě vypsané příležitostné akce dle obsahu zájmového vzdělávání. Organizuje činnost zejména pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce.

Do ŠD jsou k pravidelné docházce přednostně přijímáni žáci z 1. – 3. ročníku do naplnění kapacity
(60 žáků).

Pokud je zájem větší, jsou přednostně přijímáni žáci plně zaměstnaných rodičů, kteří potřebují zajistit žáka ve větším časovém rozsahu. Pokud není naplněna kapacita školní družiny žáky 1. – 3. ročníku, je doplněna žáky 4. a 5. ročníku. Žáci jsou přijímáni k pravidelné docházce do ŠD na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky. Žáci s nepravidelnou docházkou se mohou zúčastnit všech akcí ŠD, pokud nebude překročen počet žáků odpovídající k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na jednu vychovatelku. Po příchodu jsou zapsáni v docházkovém sešitě a po odchodu zase odepsáni. Příležitostných a osvětových forem činností se mohou zúčastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce. Před každou touto akcí vyplňuje vychovatelka, která zajišťuje dozor, písemnou zprávu pro ředitele školy se základními údaji o místě pobytu, plánovaném průběhu celé akce a jmenný seznam žáků na daný formulář. Rodičům přihlášených žáků sděluje nejpozději 24 hodin před započetím akce podrobné informace a požadavky. Odhlášení žáka ze školní družiny nebo změnu docházky sděluje zákonný zástupce žáka vychovatelce písemně a ta tento doklad přikládá k přihlášce.

Vyloučení žáka ze ŠD je možné z těchto důvodů: 

  • nedodržování Vnitřního řádu školní družiny 
  • ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních dětí

 

Vyzvedávání a propouštění žáků 

dle potřeb zákonných zástupců

Propouštění žáků ze ŠD v jinou dobu, než je uvedena v zápisním lístku, je možné pouze na základě písemné žádosti.

Krizová situace

Pokud si žáka, který odchází domů s doprovodem, nevyzvedne nikdo z uvedených osob po ukončení školní družiny, spojí se vychovatelka telefonicky

  • s rodiči nebo zákonným zástupcem,
  • s náhradním kontaktem uvedeném v zápisním lístku.

Nepřítomnost žáka omluví rodiče

  •  v kanceláři školy
  •  u třídního učitele
  •  přímo ve školní družině

V Blučině 28.8.2011

Mgr. Anna Báborová – řed.školy