Plán práce školního poradenského pracoviště


PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 2023/2024

 

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

Mgr. Veronika Vojtková                   – školní speciální pedagog

Členové školního poradenského pracoviště:       

Mgr. Marie Fidrmucová                    – výchovný poradce

Mgr. Soňa Fůkalová                          – školní metodik prevence

Dominika Rollinková                        – asistent pedagoga

Lucie Dvořáková                               – asistent pedagoga

Lenka Matoušková                           – asistent pedagoga

                                              

      Školní poradenské pracoviště zahájilo na ZŠ Blučina svoji činnost dne 27. 9. 2017. Personální složení je popsáno výše. Jako hlavní cíl naší práce jsme si stanovili poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech:

 1. zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 2. problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 3. prevence sociálně patologických jevů a závadového chování

 

Pro letošní školní rok jsme si stanovili následující prioritu:

 1. Metodická podpora učitelů v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadanými.
 2. Začlenění přípravné třídy do života školy.

 

Hlavní úkoly pro jednotlivé oblasti činnosti:

 

 1. Zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

ZÁŘÍ

 • Nákup a příprava pomůcek pro integrované žáky

Zodpovídá: Vojtková

 

 • Seznámení přípravné třídy s prostředím školy

Zodpovídá: Vojtková, Štursová

 

ŘÍJEN – LISTOPAD

 • Evidence a kontrola individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky do 30. 9. 2023, jejich předložení řediteli školy, kompletace spisové dokumentace

Zodpovídá: Vojtková

 • Aktualizace a doplnění databáze integrovaných žáků a ostatních žáků se specifickými vzdělávacími potřebami k 30. 9. 2023

Zodpovídá: Vojtková

 • Aktualizace informačních nástěnek pro rodiče i učitele

Zodpovídá: Fidrmucová

 • Depistáž v první a přípravné třídě zaměřená na adaptaci žáků

Zodpovídá: Vojtková

 

 • Příprava podkladů pro vytvoření individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky v souladu s platnou legislativou a s využitím zkušeností z loňského školního roku + založení spisů a vedení spisové dokumentace

Zodpovídá: Vojtková

 • Spolupráce výchovného poradce a školních speciálních pedagogů s třídními učiteli při tvorbě IVP pro integrované žáky

Zodpovídají: Vojtková

 

 • Jednání s pedagogicko-psychologickými poradnami a se speciálně pedagogickým centrem, se kterými škola spolupracuje – dohoda spolupráce na nový školní rok + projednání individuálních vzdělávacích plánů s konzultanty školského poradenského zařízení

Zodpovídá: Vojtková

 

PROSINEC

 • Depistážní šetření v 1. třídě – vyhledávání žáků s percepčním oslabením

Zodpovídá: Vojtková

 • Kontrola vedení dokumentace o žácích s podpůrnými opatřeními

Zodpovídá: Vojtková

 

LEDEN

 • Informace rodičům o výsledcích depistážního šetření v 1. třídě

Zodpovídá: Vojtková

 

 • Příprava školních dotazníků pro odeslání na vyšetření do PPP pro integrované žáky a dále pro žáky, kteří budou přecházet na II. stupeň a u kterých se objevily aktuální problémy

Zodpovídá: Vojtková

 • Zhodnocení činnosti a efektivity reedukací specifických vývojových poruch učení a spolupráce s rodiči i vyučujícími za 1. pololetí školního roku

Zodpovídají: Vojtková, Fidrmucová

 

 • Zhodnocení efektivity práce integrovaných žáků podle IVP v 1. pololetí + návrhy na doplnění IVP

Zodpovídají: Vojtková, Fidrmucová

 

ÚNOR

 • Zahájení doučování z českého jazyka pro vybrané žáky 1. třídy

Zodpovídá: třídní učitelka 1. třídy

 

BŘEZEN

 • Průběžné hodnocení činnosti PSPP a zhodnocení jejich efektivity.

Zodpovídá: Vojtková

 

ČERVEN

 • Zhodnocení výsledků péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami – zpětná vazba od zákonných zástupců integrovaných žáků i jejich vyučujících – předání dotazníků a jejich vyhodnocení

Zodpovídá: Vojtková

 

 

 

ÚKOLY PRO CELÝ ŠKOLNÍ ROK 

 • V rámci jedné z hlavních priorit pro letošní školní rok náslechy v hodinách, ve kterých jsou vyučováni integrované žáci a následné konzultace s učiteli o možnostech práce s nimi. Četnost těchto náslechů bude dána zájmem učitelů a časovými možnost členů školního poradenského pracoviště – bude však minimálně 1x za školní rok u každého integrovaného žáka a předmětu, ve které se porucha nebo mimořádné nadání nejvíce projevují
 • Průběžné odesílání žáků na vyšetření do PPP – úzká spolupráce s třídními učiteli a vyučujícími českého jazyka, pomoc při přípravě dotazníků
 • Konzultace s třídními učiteli a rodiči žáků s poruchami učení o závěrech prvního vyšetření v PPP a projednání následné péče o tyto žáky, v případě zájmu rodičů poskytnutí materiálů k reedukaci poruch při domácí přípravě žáků
 • Sledování adaptačních potíží žáků 1. ročníků při zahájení školní docházky
 • Spolupráce s třídními učiteli a rodiči při řešení aktuálních výukových problémů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Konzultace s rodiči žáků s poruchami učení a chování
 • Sledování nových poznatků v oblasti péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami – zapojení do programů dalšího vzdělávaní a průběžné doplňování knihovny odborné literatury

Zodpovídají: Vojtková, Fidrmucová, Fůkalová

 

 • Podpora a pomoc učitelce přípravné třídy

Zodpovídají: Vojtková

 

 

 1. Problémy spojené se školní docházkou

 

ÚKOLY PRO CELÝ ŠKOLNÍ ROK 

 • Prevence a postihy záškoláctví – postup podle metodického pokynu: evidence neomluvených hodin, účast na jednáních třídních učitelů s rodiči, evidence zápisů z jednání třídních učitelů s rodiči a z jednání výchovných komisí

Zodpovídá: Fůkalová

 • V případě zájmu zajištění individuální poradenské péče pro rodiče žáků s neomluvenou a zvýšenou absencí

 Zodpovídají: Fůkalová

 • Spolupráce se sociálním odborem při MěÚ v Židlochovicích a kurátorem pro mládež, případně s Policií ČR, při řešení případů neomluvené absence

Zodpovídají: Fůkalová

 • Sledování žáků s vysokou omluvenou absencí – projednávání případů, kdy žáci zameškali více než 100 hodin za jedno klasifikační období – jednání s třídními učiteli a zákonnými zástupci žáka, hledání příčin vysoké absence žáků ve škole a návrhy opatření

Zodpovídá: Fůkalová, Fidrmucová

 

 • Koordinace zajištění pomoci žákům s dlouhodobou absencí ze zdravotních důvodů – možnost zadání úkolů z jednotlivých předmětů + individuální konzultace + individuální přezkoušení

         Zodpovídá: Fůkalová, Fidrmucová

 

 

 1. Prevence sociálně patologických jevů a závadového chování žáků

 

 • Aktivity plánované v oblasti prevence jsou jako každoročně podrobně popsány v Minimálním preventivním programu školy. Jeho cílem je předat informace o sociálně patologických jevech, ukázat jaké problémy tyto jevy způsobují ve společnosti, pomáhat žákům vyrovnávat se se stresem, posilovat jejich sebedůvěru, toleranci, příznivé klima ve třídě, zabývat se problematikou životního stylu, xenofobie a rasové nesnášenlivosti.
 • Minimální preventivní program vychází ze Školní preventivní strategie ZŠ Blučina a bude realizován stejně jako v minulých letech ve 3 oblastech:
 • součást výuky v 1. – 5. ročníku, případně v přípravné třídě
 • aktivity:
  1. dlouhodobého charakteru
  2. jednorázové akce
 • spolupráce s rodiči
 • Minimální preventivní program školy je přílohou tohoto plánu práce.

Za vypracování, plnění a vyhodnocení MPP zodpovídá: Fůkalová

 

 1. Prezentace služeb Školního poradenského pracoviště:

 

ŘÍJEN           

 • Zřízení informační nástěnky o ŠPP v prostorách vstupu do ZŠ

                                                                                                                     Zodpovídá: Fidrmucová

 • Aktualizace informací o ŠPP na webových stránkách školy

     Zodpovídá: Vojtková

PRŮBĚŽNĚ PO CELÝ ROK

 • Příprava aktuálních informací na webové stránky

 

 1. Plán DVPP

 

 • Marie Fidrmucová – novinky v poradenské péči na základních školách, inkluze
 • Soňa Fůkalová – prevence sociálně patologických jevů, kyberšikana
 • Veronika Vojtková – novinky v práci se žáky s vývojovými poruchami učení,

kyberšikana

 

 1. Konzultační hodiny a pracovní porady členů ŠPP:

 

 1. Konzultační hodiny:
 • vždy po domluvě
 • Veronika Vojtková +420 608 373 356      verca.kosikova@seznam.cz
 • Marie Fidrmucová +420 604 404 568      fidrma@seznam.cz
 • Soňa Fůkalová             +420 734 209 114      sonarabatinova@seznam.cz

 

 1. b) Pracovní porady členů ŠPP

 

 

 • 7. 9. 2023
 • 5. 10. 2023
 • 2. 11. 2023
 • 7. 12. 2023
 • 4. 1. 2024
 • 1. 2. 2024
 • 7. 3. 2024
 • 4. 4. 2024
 • 9. 5. 2024
 • 13. 6. 2024

 

 

 

V Blučině dne 28. 8. 2023                                                           Mgr. Veronika Vojtková

                                                                                                                         vedoucí ŠPP