Školní poradenské pracoviště


Základní škola, Blučina, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

Statut školního poradenského pracoviště

1. Úvod

Vzhledem ke změnám, kterými v poslední době prochází naše společnost, je nutné zefektivňovat poradenské služby, které školy nabízíme žákům, jejich zákonným zástupcům, ale také pedagogickým pracovníkům. Prostřednictvím školního poradenského pracoviště chceme vytvořit vhodné podmínky pro odhalování problémů jak ve vzdělávání našich žáků, tak v jejich psychosociálním vývoji a zároveň předcházet dalšímu rozvoji případných problémů.

 

V souladu s vyhláškou č. 197/2016 Sb., která nahrazuje vyhlášku č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zabezpečuje naše škola poradenské služby výchovným poradcem, metodikem prevence a speciálními pedagogy, kteří úzce spolupracují s vedením školy a třídními učiteli. Poradenské služby jsou zajišťovány s ohledem na vzdělávací potřeby žáků školy a v rozsahu odpovídajícímu počtu studentů.

2. Organizační struktura

Vedoucí školního poradenského pracoviště

Členové školního poradenského pracoviště:

Metodik prevence

Výchovný poradce

Speciální pedagogové

3. Hlavními cíli jsou:

 • Zkvalitnění poradenských služeb poskytovaných žáků, jejich rodičům a pedagogům
 • Prevence školní neúspěšnosti
 • Prevence sociálně patologických jevů
 • Zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • Řešení problémů spojených se školní docházkou – pozdní příchody, neomluvené či vysoké absence
 • Poskytování základního kariérního poradenství
 • Prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

 

4. Pracovní náplně členů poradenského pracoviště

a) Pracovní náplň výchovného poradce
1) Je podřízen řediteli školy

2) Koordinuje

 • pedagogicko-psychologické poradenství ve škole
 • spolupráci členů školního poradenského pracoviště a jeho komunikaci s vedením školy
 • spolupráci členů školního poradenského pracoviště s ostatními pedagogy
 • spolupráci školy s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry, středisky výchovné péče, kurátorem pro mládež a orgány sociálně právní ochrany dětí
 • vytváření individuálních vzdělávacích programů pro integrované žáky
 • péči o všechny žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pomoc učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům při řešení aktuálních problémů

3) Samostatně zajišťuje

 • evidenci zpráv z vyšetření z poradenských pracovišť:
  • návrhy vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně pro žáky s vývojovými poruchami učení a chování i pro žáky se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením 
  • pomoc třídním učitelům při vyplňování dotazníků pro poradny
  • odesílání dotazníků
  • shromažďování zpráv z vyšetření, předávání jejich kopií třídním učitelů, vysvětlení závěrů a pomoc při realizaci doporučení ze zpráv, vytváření počítačové databáze vyšetřených žáků sloužící všem vyučujícím vyšetřených žáků
  • vytváření aktuálních přehledů vyšetřených a integrovaných žáků
 • organizaci péče o integrované žáky:
  • projednání individuálních vzdělávacích programů s třídními učiteli a zákonnými zástupci integrovaných žáků
  • projednání individuálních vzdělávacích programů s pověřeným pracovníkem pedagogicko-psychologické poradny
  • přípravu ekonomických požadavků na zabezpečení péče o integrované žáky
  • dlouhodobé sledování a pravidelné vyhodnocování procesu individuální integrace žáků
 • řešení problémů spojených se školní docházkou:
  • sledování projevů záškoláctví u žáků školy – přesná evidence neomluvených hodin, projednávání případů s třídními učiteli a rodiči, spolupráce s kurátorem pro mládež, návrhy opatření
  • sledování žáků s omluvenou absencí nad 100 hodin v jednom klasifikačním období – projednávání případů s třídními učiteli a rodiči, návrhy opatření
 • specifické oblasti činnosti:
  • společně s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované a navrhuje další péči o tyto žáky
  • společně s třídními učiteli sleduje žáky neprospívající, hledá příčiny školního neprospěchu a navrhuje způsoby, jak situaci řešit
  • pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče-učitel, učitel-žák, žák-žák) 
  • společně se školním metodikem prevence pomáhá řešit závadové chování žáků, především projevy šikanování
  • společně se školním metodikem prevence pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
  • podílí se na realizaci projektů, které jsou součástí Minimálního preventivního programu školy
  • vede administrativu svojí činnosti – případová dokumentace, zápisy z jednání, evidence konzultací
  • neustále se vzdělává, sleduje nabídku vzdělávacích kurzů v rámci DVPP a vybraných se aktivně účastní

4) Předkládá řediteli školy:

 • plán práce školního poradenského pracoviště na nový školní rok včetně Minimálního preventivního programu
 • zpracované individuální vzdělávací programy pro integrované žáky a návrh ekonomických požadavků na zabezpečení péče o tyto žáky
 • návrhy na opatření v oblasti volby povolání žáků školy
 • návrhy organizačních opatření pro zvýšení kvality péče o žáky, kteří mají výchovné a vzdělávací problémy, včetně vývojových poruch učení a chování
 • závěrečnou zprávu o činnosti školního poradenského pracoviště

 

b) Pracovní náplň školního metodika prevence

1) Je členem školního poradenského pracoviště, je podřízen vedoucímu školního poradenského pracoviště.

2) Koordinuje

 • realizaci Minimálního preventivního programu ve škole, poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc všem pedagogickým pracovníkům školy
 • vzdělávání všech pedagogických pracovníků v oblasti prevence, spolupráci se zařízeními realizujícími vzdělávání v oblasti prevence
 • spolupráci s různými školskými a dalšími krizovými, poradenskými a preventivními zařízeními a s institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a mládeže, zajišťuje informovanost žáků školy, jejich zákonných zástupců a pracovníků školy o činnosti těchto institucí a organizací

 

3) Samostatně zajišťuje

 • přípravu Minimálního preventivního programu, podílí se na jeho realizaci, podle aktuálních potřeb a podmínek program inovuje a vyhodnocuje jeho účinnost
 • návrh vhodných odborných a metodických materiálů a pomůcek pro realizaci Minimálního preventivního programu a navazujících preventivních aktivit školy
 • průběžnou práci s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení sociální klima školních tříd a potažmo celé školy
 • odbornou a metodickou pomoc ostatním učitelům při zavádění oblastí preventivní výchovy do výuky, zejména etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu apod.
 • poskytování odborných informací z oblasti prevence, pravidelně informuje o vhodných aktivitách pořádaných různými odbornými zařízeními
 • sledování rizik vzniku a projevy sociálně patologických jevů ve škole a navrhuje možnosti jejich řešení
 • zřízení nástěnky pro žáky s problematikou sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, jejíž součástí je schránka důvěry
 • konzultační a poradenskou činnost žákům i jejich zákonným zástupcům v oblasti sociálně patologických jevů
 • úzkou spolupráci s okresním metodikem preventivních aktivit, popř. s krajským školským koordinátorem prevence; účastní se pravidelných porad organizovaných těmito pracovníky a zajišťuje přenos důležitých informací z jejich obsahu
 • zpracování podkladů pro informaci o Minimálním preventivním programu školy pro okresního metodika prevence, popř. krajského školského koordinátora prevence
 • specifické oblasti činnosti:
  • spolupracuje s třídními učiteli a výchovným poradcem při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
  • společně s výchovným poradcem sleduje chování žáků po dobu školní docházky a navrhuje způsoby řešení závadového chování žáků
  • podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volno časových aktivit a pomáhá při vytváření jejich nabídky
  • vede administrativu svojí činnosti – případová dokumentace, evidence konzultací
  • neustále se vzdělává, sleduje nabídku vzdělávacích kurzů v rámci DVPP a vybraných se aktivně účastní

4) Předkládá vedoucímu školního poradenského pracoviště:

 • plán práce školního metodika prevence a Minimální preventivní program na nový školní rok
 • návrhy na opatření, která směřují ke zkvalitnění práce školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů a závadového chování žáků
 • závěrečnou zprávu o činnosti školního metodika prevence a plnění Minimálního preventivního programu za daný školní rok

 c) Pracovní náplň školního speciálního pedagoga

1) Je členem školního poradenského pracoviště, je podřízen vedoucímu školního poradenského pracoviště.

2) Koordinuje

 • speciálně-pedagogické poradenství ve škole
 • vytváření individuálních vzdělávacích programů pro integrované žáky s vývojovými poruchami učení na 1. stupni základní školy, účastní se jejich projednávání se zákonnými zástupci
 • vytváření kompenzačních nebo motivačních programů pro žáky s poruchami učení na 2. stupni základní školy, spolupracuje s třídními učiteli a vyučujícími českého jazyka

3) Samostatně zajišťuje

 • speciálně-pedagogické diagnostické činnosti
 • speciálně-pedagogické vzdělávací činnosti
 • individuální reedukaci specifických poruch učení u integrovaných žáků v rámci realizace individuálního vzdělávacího programu, úzce spolupracuje se zákonnými zástupci těchto žáků
 • návrhy a realizaci opatření, které směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky
 • poskytování metodické pomoci a odborných informací z oblasti speciální pedagogiky pedagogickým pracovníkům školy, pomáhá při jejich aplikaci
 • na žádost vyučujících náslechy v hodinách, na jejich základě navrhuje další postup v péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vede knihovnu speciální pedagogiky a evidenci pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zajišťuje jejich půjčování učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům
 • poskytování poradenské a konzultační pomoci rodičům žáků
 • specifické oblasti činnosti:
  • aktivně se účastní zápisu budoucích žáků prvních ročníků
  • spolupracuje s třídními učiteli a výchovným poradcem na tvorbě podpůrného vzdělávacího programu pro školně neúspěšné žáky
  • spolupracuje s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a dalších specializovaných pracovišť
  • vede administrativu svojí činnosti – případová dokumentace, evidence konzultací
  • neustále se vzdělává, sleduje nabídku vzdělávacích kurzů v rámci DVPP a vybraných se aktivně účastní

4) Předkládá vedoucímu školního poradenského pracoviště:

 • plán práce školního speciálního pedagoga na nový školní rok
 • návrhy na opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky
 • závěrečnou zprávu o činnosti školního speciálního pedagoga za daný školní rok

 

 

V Blučině dne 3. 9. 2018                                                              Mgr. Anna Báborová

                                                                                                               ředitelka škola