Naše škola


Základní škola, Blučina, okres Brno – venkov, příspěvková organizace vykonává činnost základní školy s 1. stupněm, školní družiny a školní jídelny – výdejny. Kapacita školy je 150 žáků, školní družiny 60 žáků a školní jídelny – výdejny 120 strávníků.

Škola je nadstandardně vybavena prostředky ICT. Všechny počítače a notebooky, se kterými žáci pracují, mají připojení na internet. Některé jsou umístěny přímo ve třídách, další jsou v počítačové učebně. Ve všech třídách jsou zabudovány interaktivní tabule s dataprojektorem. Interaktivní tabule a počítače jsou běžně využívány ve výuce. Všichni učitelé mají osobní notebook.

Škola nemá vlastní tělocvičnu a hřiště. Výuka tělesné výchovy probíhá v případě špatného počasí ve sportovní hale, dále využíváme fotbalové hřiště, hřiště u krytého bazénu a  plavecký bazén – předplavecký a  plavecký výcvik. K aktivnímu odpočinku žáků o přestávkách slouží školní dvůr.

Strava pro žáky je dovážena ze školní jídelny, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Blučina, okres Brno – venkov, příspěvková organizace.
Školní jídelna – výdejna je umístěna v budově základní školy. Jedná se o dvě samostatné místnosti propojené výdejním oknem. Jako jídelna slouží třída školní družiny.

Škole je již několik let zapojena do projektů Školní mléko a Ovoce a zelenina do škol.

Jsme zapojeni do projektů spolufinancovaných EU: „Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu – Šablony“

Pro využití volného času pracují na naší škole různé zájmové kroužky, které vedou buď přímo naše pedagogické pracovnice, nebo externí lektorky.