Plán práce školního poradenského pracoviště


PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 2017/2018

 

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

Mgr. Anna Báborová                         – výchovný poradce

 

Členové školního poradenského pracoviště:         

Mgr. Vlastimila Hondlíková             – školní metodik prevence

                                                           – školní speciální pedagog

Mgr. Veronika Kosíková                   – školní speciální pedagog

Bc. Denisa Bartesová                        – školní speciální pedagog

                                              

       Školní poradenské pracoviště zahájilo na ZŠ Blučina svoji činnost dne 27. 9. 2017. Personální složení je popsáno výše. Jako hlavní cíl naší práce jsme si stanovili poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech:

 1. zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 2. problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 3. prevence sociálně patologických jevů a závadového chování

 

Pro letošní školní rok jsme si stanovili následující prioritu:

 1. Metodická podpora učitelů v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadanými.

 

Hlavní úkoly pro jednotlivé oblasti činnosti:

 

 1. Zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

ZÁŘÍ

 • Přihlášky a zahájení činnosti LOGO-klubu v 1. ročníku, LOGO-klub zahájí činnost od 4. 10. 2017               Zodpovídá: Hondlíková
 • Nákup a příprava pomůcek pro integrované žáky

Zodpovídá: Kosíková

 

ŘÍJEN – LISTOPAD

 • Evidence a kontrola individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky do 9. 10. 2017, jejich předložení řediteli školy, kompletace spisové dokumentace

Zodpovídá: Kosíková, Hodlíková

 • Aktualizace a doplnění databáze integrovaných žáků a ostatních žáků se specifickými vzdělávacími potřebami k 30. 9. 2017

Zodpovídá: Kosíková

 • Aktualizace informačních nástěnek pro rodiče i učitele

Zodpovídá: Bartesová

 

 • Příprava podkladů pro vytvoření individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky v souladu s platnou legislativou a s využitím zkušeností z loňského školního roku + založení spisů a vedení spisové dokumentace

Zodpovídá: Kosíková

 • Spolupráce výchovného poradce a školních speciálních pedagogů s třídními učiteli při tvorbě IVP pro integrované žáky

Zodpovídají: Báborová, Hondlíková, Kosíková, Bartesová

 

 • Jednání s pedagogicko-psychologickými poradnami a se speciálně pedagogickým centrem, se kterými škola spolupracuje – dohoda spolupráce na nový školní rok + projednání individuálních vzdělávacích plánů s konzultanty školského poradenského zařízení

Zodpovídá: Kosíková, Bartesová

 

PROSINEC

 • Depistážní šetření v 1. třídách – vyhledávání žáků s percepčním oslabením

Zodpovídá: Hondlíková

 • Kontrola vedení dokumentace o žácích s podpůrnými opatřeními

Zodpovídá: Kosíková

 

LEDEN

 • Informace rodičům o výsledcích depistážního šetření v 1. třídách

Zodpovídá: Hondlíková

 

 • Příprava školních dotazníků pro odeslání na vyšetření do PPP pro integrované žáky a dále pro žáky, kteří budou přecházet na II. stupeň a u kterých se objevily aktuální problémy

Zodpovídá: Hondlíková, Kosíková, Bartesová

 

 • Zhodnocení činnosti LOGO-klubu a efektivity reedukací specifických vývojových poruch učení a spolupráce s rodiči i vyučujícími za 1. pololetí školního roku

Zodpovídají: Báborová, Hondlíková, Kosíková, Bartesová

 

 • Zhodnocení efektivity práce integrovaných žáků podle IVP v 1. pololetí + návrhy na doplnění IVP

Zodpovídají: Hondlíková, Kosíková, Bartesová

 

ÚNOR

 • Zahájení doučování z českého jazyka pro vybrané žáky 1. tříd.

Zodpovídá: Bartesová, třídní učitelé 1. tříd

 

ČERVEN

 • Zhodnocení výsledků péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami – zpětná vazba od zákonných zástupců integrovaných žáků i jejich vyučujících – předání dotazníků a jejich vyhodnocení

Zodpovídá: Hondlíková, Kosíková, Bartesová

 

ÚKOLY PRO CELÝ ŠKOLNÍ ROK 

 • V rámci jedné z hlavních priorit pro letošní školní rok náslechy v hodinách, ve kterých jsou vyučováni integrované žáci a následné konzultace s učiteli o možnostech práce s nimi. Četnost těchto náslechů bude dána zájmem učitelů a časovými možnost členů školního poradenského pracoviště – bude však minimálně 1x za školní rok u každého integrovaného žáka a předmětu, ve které se porucha nebo mimořádné nadání nejvíce projevují
 • Průběžné odesílání žáků na vyšetření do PPP – úzká spolupráce s třídními učiteli a vyučujícími českého jazyka, pomoc při přípravě dotazníků
 • Konzultace s třídními učiteli a rodiči žáků s poruchami učení o závěrech prvního vyšetření v PPP a projednání následné péče o tyto žáky, v případě zájmu rodičů poskytnutí materiálů k reedukaci poruch při domácí přípravě žáků
 • Sledování adaptačních potíží žáků 1. ročníků při zahájení školní docházky
 • Spolupráce s třídními učiteli a rodiči při řešení aktuálních výukových problémů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Konzultace s rodiči žáků s poruchami učení a chování
 • Sledování nových poznatků v oblasti péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami – zapojení do programů dalšího vzdělávaní a průběžné doplňování knihovny odborné literatury

Zodpovídají: Báborová, Hondlíková, Kosíková, Bartesová

 

 1. Problémy spojené se školní docházkou

ÚKOLY PRO CELÝ ŠKOLNÍ ROK 

 • Prevence a postihy záškoláctví – postup podle metodického pokynu: evidence neomluvených hodin, účast na jednáních třídních učitelů s rodiči, evidence zápisů z jednání třídních učitelů s rodiči a z jednání výchovných komisí

Zodpovídá: Hondlíková

 • V případě zájmu zajištění individuální poradenské péče pro rodiče žáků s neomluvenou a zvýšenou absencí

 Zodpovídají: Báborová

 • Spolupráce se sociálním odborem při MěÚ v Židlochovicích a kurátorem pro mládež, případně s Policií ČR, při řešení případů neomluvené absence

Zodpovídají: Báborová

 • Sledování žáků s vysokou omluvenou absencí – projednávání případů, kdy žáci zameškali více než 100 hodin za jedno klasifikační období – jednání s třídními učiteli a zákonnými zástupci žáka, hledání příčin vysoké absence žáků ve škole a návrhy opatření

Zodpovídá: Báborová, Hondlíková

 • Koordinace zajištění pomoci žákům s dlouhodobou absencí ze zdravotních důvodů – možnost zadání úkolů z jednotlivých předmětů + individuální konzultace + individuální přezkoušení

         Zodpovídá: Bartesová

 

 1. Prevence sociálně patologických jevů a závadového chování žáků
 • Aktivity plánované v oblasti prevence jsou jako každoročně podrobně popsány v Minimálním preventivním programu školy. Jeho cílem je předat informace o sociálně patologických jevech, ukázat jaké problémy tyto jevy způsobují ve společnosti, pomáhat žákům vyrovnávat se se stresem, posilovat jejich sebedůvěru, toleranci, příznivé klima ve třídě, zabývat se problematikou životního stylu, xenofobie a rasové nesnášenlivosti.
 • Minimální preventivní program vychází ze Školní preventivní strategie ZŠ Blučina a bude realizován stejně jako v minulých letech ve 3 oblastech:
 • součást výuky v 1. – 5. ročníku
 • aktivity:
  1. dlouhodobého charakteru
  2. jednorázové akce
 • spolupráce s rodiči
 • Minimální preventivní program školy je přílohou tohoto plánu práce.

Za vypracování, plnění a vyhodnocení MPP zodpovídá: Hondlíková

 

 1. Prezentace služeb Školního poradenského pracoviště:

 

ŘÍJEN           

 • Zřízení informační nástěnky o ŠPP v prostorách vstupu do ZŠ

                                                                                                                     Zodpovídá: Bartesová

 • Aktualizace informací o ŠPP na webových stránkách školy

     Zodpovídá: Kosíková

PRŮBĚŽNĚ PO CELÝ ROK

 • Příprava aktuálních informací na webové stránky

 

 1. Plán DVPP
 • Anna Báborová – novinky v poradenské péči na základních školách, inkluze
 • Vlastimila Hondlíková – novinky v práci se žáky s logopedickými problémy
 • Veronika Kosíková – prevence sociálně patologických jevů – kiberšikana
 • Denisa Bartesová – novinky v práci se žáky s vývojovými poruchami učení

 

 1. Konzultační hodiny a pracovní porady členů ŠPP:

a) Konzultační hodiny:

 • vždy po domluvě
 • Anna Báborová +420 728 930 768      anna.baborova@seznam.cz
 • Vlastimila Hondlíková +420 732 722 566      zavrvl@centrum.cz
 • Veronika Kosíková +420 608 373 356      verca.kosikova@seznam.cz
 • Denisa Bartesová +420 607 211 780      bartesova.denisa@seznam.cz

b) Pracovní porady členů ŠPP

 • 27. 9. 2017
 • 1. 11. 2017
 • 6. 12. 2017
 • 3. 1. 2018
 • 14. 2. 2018
 • 7. 3. 2018
 • 4. 4. 2018
 • 2. 5. 2018
 • 6. 6. 2018

 

V Blučině dne 27. 9. 2017                                                           Mgr. Anna Báborová

                                                                                                                         vedoucí ŠPP