Krizový program proti šikaně


Krizový program proti šikaně, součást MPP

ZŠ Blučina, Komenského 18/19, 664 56 Blučina

 • Do prevence proti šikaně jsou zapojeni všichni pracovníci školy. Informace si mezi sebou předávají na pedagogických radách, prostřednictvím nástěnek, internetu i
  formou individuálního pohovoru.
 • Je vytvořen užší realizační tým, který tvoří:
  • Mgr. Anna Báborová, ředitelka školy, výchovná poradkyně
  • Mgr. Marie Fidrmucová, zástupkyně ředitelky
  • Mgr. Vlastimila Zavrtálková, metodička prevence
 • V průběhu září a října proběhne formou dotazníků zmapování současné situace v jednotlivých třídách. Budou vyhodnoceny a výsledky doplněny do krizového
  programu. Budou s nimi též seznámeni žáci, rodiče i pracovníci školy.
 • Je zajištěn společný postup při řešení šikanování formou úzké spolupráce především třídních učitelů s užším realizačním týmem, zejména pak s metodičkou prevence, která je informována o jakémkoliv projevu šikany a doporučí postup při řešení situace.
 • Velmi důležitá je prevence realizovaná ve vhodných hodinách, kde mají žáci možnost společně s třídním učitelem řešit své problémy. Konají se podle potřeby třídních učitelů.
 • Na problematiku šikany lze upozornit ve všech předmětech, zejména ve výchovách. Zde je nutná spolupráce mezi jednotlivými vyučujícími.
 • Mimo výuku je prevence uskutečňována o přestávkách (komunikace se žáky), prostřednictvím schránky důvěry, elektronickou poštou i během mimoškolních akcí.
 • Ochranný režim je zajištěn a garantován školním řádem, ve kterém jsou jednotlivé

body věnovány vztahům mezi spolužáky, je zde začleněn i způsob potrestání v případě porušení některého z bodů. Užší realizační tým vytipoval rizikové prostory (toalety, šatny) a zajistil zde důsledné dodržování dozorů.

 • Rodiče jsou seznámeni se základními dokumenty formou webových stránek. Jakékoliv podezření na šikanu svého dítěte hlásí buď třídnímu učiteli, nebo komukoliv z užšího realizačního týmu. Kontakty jsou uvedeny v žákovských knížkách.
 • V žákovských knížkách jsou též uvedeny konzultační hodiny, termíny třídních schůzek, a hovorových hodin v průběhu celého školního roku.
 • Škola spolupracuje se specializovanými zařízeními, např. PPP, PČR, MP.
 • Jelikož je tento dokument otevřený, bude v průběhu školního roku evaluován jednotlivými pedagogy a aktuálně doplňován a upravován.